Opći uvjeti

1. Općenito

Opći uvjeti vrijede za cjelokupno poslovanje IMS MERILNI SISTEMI d.o.o. sa svim pravnim osobama, bez obzira jesu li ti proizvodi proizvedeni u Sloveniji ili inozemstvu. Ovi opći uvjeti, s trenutnim stupanjem na snagu, zamjenjuju sve prethodne opće uvjete izdane od strane prodavatelja. Kupac je upoznat s uvjetima, razumije ih i slaže se da izdavanjem narudžbenice pristaje na ove uvjete prodavatelja. Svi uvjeti ili zahtjevi kupaca koji su u suprotnosti s ovim općim uvjetima poslovanja mogu se koristiti samo uz pisani dogovor između kupca i IMS MERILNI SISTEMI doo. (u daljnjem tekstu tvrtka).

2. Odavanje narudžbi i cijene

Narudžbe se moraju predati u pisanom obliku, pismom, faksom ili e-mailom, kako bi se izbjegle pogreške u razumijevanju telefonskih narudžbi. Sve dok tvrtka ne dostavi pisanu ponudu, smatra se da su do tada izražene cijene, uvjeti i slično, predstavljali samo pregovore prije sklapanja ugovora, koji nisu obvezujući. Cijene navedene u cjenicima su informativne i neobvezujuće. Jedini obvezujući oblik je pisana ponuda ili predračun i na temelju toga potvrda narudžbe. Prodavatelj također zadržava pravo promjene naziva, veličine i pakiranja robe u bilo kojem trenutku, pod uvjetom da navedene promjene bitno ne mijenjaju karakteristike robe. Svaka narudžbenica je ovršna ako ju je prodavač prihvatio u pisanom obliku i predstavlja poseban i pojedinačni ugovor o nabavi. Ukoliko se strane drugačije ne dogovore, cijene navedene u cjeniku su one cijene koje ne uključuju poreze i carine. Uz navedene cijene, kupac plaća iznos svih sadašnjih ili budućih poreza ili pristojbi primjenjivih na prodaju robe.

3. Datumi isporuke

Navedeni podaci o rokovima isporuke su okvirni i u svakom slučaju ovise o raspoloživosti i učinkovitosti prijevoznih sredstava te se smatraju ispunjenima od trenutka preuzimanja robe sa skladišta tvrtke. U slučaju više sile i svih drugih nepredviđenih okolnosti tvrtka ima pravo odustati od ugovora u cijelosti ili djelomično ili produljiti rok isporuke za vrijeme trajanja ovih okolnosti. U slučaju da sposobnost Prodavatelja da isporuči robu za koju Kupčeva narudžbenica još nije podmirena ili postane ograničena iz bilo kojeg razloga, Prodavatelj može prema vlastitom nahođenju smanjiti količinu, odgoditi isporuku ili dodijeliti robu svojim Kupcima, s tim da je Kupac prethodno obaviješten . Kupac ne smije otkazati ili odgoditi bilo koju narudžbenicu bez prethodne pisane suglasnosti prodavatelja, osim u slučaju da je prodavatelj u kašnjenju ili je na drugi način prekršio ugovorne obveze. Ukoliko je suglasnost dana, kupac se izričito odriče bilo kakvog potraživanja izravno ili neizravno proizašlog iz takvog otkazivanja ili odgode, a sve troškove i izdatke s tim u vezi snosi isključivo kupac.

4. Kvaliteta

Roba udovoljava zahtjevima kvalitete slovenskim zakonodavstvom i/ili zakonodavstvom zemlje podrijetla. Prodavatelj jamči da će robu pratiti traženi certifikati i potvrde. Na pisani zahtjev kupca prodavatelj je dužan kupcu uručiti ovjerene preslike navedenih dokumenata.

5. Pakiranje

Kartoni i ostala ambalaža za pakiranje spadaju u vlastite troškove i ne prihvaćaju se za povrat.

6. Otprema

Tvrtka je dužna ispuniti svoje obaveze isporuke robe u sjedište tvrtke, osim u slučaju posebnih pisanih ugovora. Predajom robe kupcu, njegovom špediteru ili prijevozniku, odnosno slanjem robe kupcu na drugačiji način, ali najkasnije u trenutku kada roba napusti našu tvrtku ili naše skladište, rizici od slučajnog uništenja ili oštećenja i troškovi transporta robe prelaze na kupca. Tvrtka može ugovoriti osiguranje od oštećenja i gubitka robe za vrijeme trajanja transporta, na izričit zahtjev kupca i uz njegov prethodni polog troškova.

7. Plaćanje

Što se tiče plaćanja računa, vrijede uvjeti plaćanja koji su navedeni u pisanoj ponudi, potvrdi narudžbe ili predračunu. U mjeri u kojoj oni nisu navedeni ili osim ako nije drugačije dogovoreno u pisanom obliku, vrijede sljedeći uvjeti:

Datum dospijeća: Naša potraživanja dospijevaju u roku od 30 dana od datuma fakture, neto, bez odbitaka. U slučaju prekoračenja roka plaćanja zaračunavamo kamatu od 12% godišnje. Za svaku opomenu dodatno naplaćujemo 5 EUR + PDV.

Popust: Za 100% beskamatno avansno plaćanje po predračunu odobravamo popust koji je dogovoren u Uvjetima prodaje. Uvjet za ostvarivanje popusta je da su podmirene sve prethodne obaveze kupca prema poduzeću. Popust se priznaje samo ako kupac uplati 100% avans nakon predračuna ili potvrde narudžbe, minimalno 10 dana prije isporuke ili preuzimanja.

Kompenzacija: Plaćanje kompenzacijom zahtijeva poseban prethodni pismeni dogovor.

Sva plaćanja moraju se u cijelosti izvršiti bankovnim prijenosom na bankovni račun koji je naveo prodavatelj, osim ako nije drugačije izričito dogovoreno u pisanom obliku. Na zahtjev prodavatelja plaćanje se vrši unaprijed. Plaćanja će se – bez odbitaka, a posebno bez popusta, osim ako to nije izričito pismeno dogovoreno – vršiti pravodobno, kako bi prodavatelj imao odgovarajući iznos na računu na dan dospijeća. Da ne bi bilo zabune, trošak platnog prometa snosi kupac.

Iznosi koji nisu plaćeni na vrijeme podliježu zakonskim zateznim kamatama. Ukoliko roba obuhvaćena ovim uvjetima nije isporučena u jednoj pošiljci, kupac plaća samo onu količinu robe koja je isporučena. Svaka pošiljka se tretira kao zasebna i neovisna transakcija.

Prodavatelj i kupac mogu se dogovoriti o različitim oblicima popusta, koji će biti navedeni u pisanom obliku.

8. Prodaja predmeta vlasništva

Tvrtka zadržava pravo vlasništva nad robom koju je prodala i isporučila kupcu do konačne isplate ugovorene kupoprodajne cijene. Pridržaj vlasništva odnosi se i na proizvode koji su nastali preradom, spajanjem ili drugom preradom isporučene robe, odnosno na cjelinu novonastalih stvari, jer se glavnom stvari smatra isporučena roba društva. Planovi, uzorci, brošure, dokumenti i slični materijali koje dostavlja Prodavatelj mogu se koristiti samo u dogovorenu svrhu i ne predstavljaju ponudu te ih Prodavatelj može promijeniti u bilo kojem trenutku bez prethodnog pismenog pristanka. Reprodukcija, izmjena, transformacija ili uporaba takvih materijala u druge svrhe dopuštena je samo uz pismeni dogovor s prodavateljem i u svim slučajevima u skladu s primjenjivim zakonima.

9. Isključenje i ograničenje odgovornosti

Odgovornost tvrtke za štetu isključena je u slučaju manjeg nemara ili u slučaju kršenja nebitnih ugovornih obveza. Odgovornost društva za štetu ograničena je u slučaju namjernog ponašanja ili krajnje nemarnog ponašanja kojim se krše bitne ugovorne obveze, odnosno do visine predvidljive štete koja je uobičajena u takvim pravnim poslovima. Smatra se da se navedena odredba odnosi i na zahtjev za naknadu troškova.

10. Reklamacije

Reklamacije zbog količine, kvalitete pošiljke ili neispravnog pakiranja kupac može izjaviti u roku od 8 dana od primitka robe i pod drugim uvjetima Obveznog zakona. U slučaju opravdane i priznate reklamacije, kupac može zatražiti ili popravak robe ili zamjensku isporuku ili kredit za sniženje cijene, pri čemu tvrtka ima pravo izbora između navedenih mogućnosti. Tvrtka neće razmatrati reklamacije nakon navedenog roka.

Šteta nastala tijekom prijevoza robe potrebno je prijaviti odmah po primitku robe i evidentirati kod prijevoznika s oznakom u tovarnom listu i odmah pismeno obavijestiti tvrtku. Zbog prijenosa rizika na kupca, svu štetu nastalu tijekom prijevoza robe snosi prijevoznik ili špediter.

11. Alternativna dostava

Tvrtka je dužna izvršiti zamjensku isporuku ili izdati odobrenje tek nakon detaljnog pregleda reklamirane robe u tvrtci i potvrde odgovornosti tvrtke za takav nedostatak. Kako bi se provela istraga, kupac mora poduzeću vratiti predmetnu robu. U hitnim slučajevima tvrtka može isporučiti robu kupcu po važećim dnevnim cijenama i, u slučaju potvrde obaveze, kreditirati ga do naknade štete. Troškove neopravdane reklamacije snosi kupac.

12. Tajnost

Kupac se obvezuje čuvati kao poslovnu tajnu i čuvati u tajnosti sve poslovne i povjerljive tehničke podatke prodavatelja koje sazna tijekom trajanja poslovnog odnosa, osim ako ti podaci nisu ili postanu općepoznati bez krivnje kupca. .

13. Rješavanje sukoba

Za rješavanje eventualnih sporova nadležan je sud u Ljubljani.

14. Zabrana prijeboja

Kupac nema pravo prebijati bilo kakve protutužbene zahtjeve s prodavateljevim potraživanjima, osim ako su protutužbeni zahtjevi nesporni ili pravomoćno presuđeni od strane suda.

IMS MERILNI SISTEMI d.o.o.

Luka Dolenc – Direktor
Ljubljana, 1.1.2009

Povpraševanje Avdiometrija

Mjerenja u akustici

Iznajmljivanje opreme

Modeliranje

Naručite kalibraciju

Servis i podrška

Pošaljite upit