Nova Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju

Meritev hrupa gradbišča

S 7. julijem je stopila v veljavo nova Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju, ki nadomešča staro (Uradni list RS, št. 105/05, 34/08, 109/09 in 62/10).

Kaj ostaja enako in kaj je novega?

Mejne vrednosti kazalcev hrupa ostajajo enake. Se je pa lani posodobil standard ISO 1996-2, po katerem se opravljajo meritve hrupa v okolju, o čemer smo že pisali.

Glavna sprememba je na področju gradbišč. Spremenil se je Zakon o varstvu okolja (ZVO-1), po katerem so morala gradbišča od Ministrstva za okolje in prostor pridobiti posebno dovoljenje za čezmerne obremenitve okolja. Ta dovoljenja po novem ne bodo več potrebna, nova uredba pa za gradbišča predpisuje ukrepe varstva pred hrupom.

11. člen (zahteve za gradbišče, ki je vir hrupa) (1) Za obratovanje gradbišča, ki je vir hrupa, je treba zagotoviti izvajanje naslednjih ukrepov: 1. gradnjo v skladu z zadnjim stanjem gradbene tehnike, 2. uporabo strojev, skladnih z zahtevami iz predpisa, ki ureja emisijo hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem, 3. optimiziranje obratovalnega časa strojev iz prejšnje točke na gradbišču, 4. celovito urejanje prevoza za potrebe gradnje, 5. uporabo začasnih protihrupnih zaslonov, 6. izvajanje lastnega ocenjevanja hrupa v skladu s predpisom, ki ureja prvo ocenjevanje in obratovalni monitoring za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje z ocenjevanjem kazalcev hrupa Ldan, Lvečer, Lnoč, Ldvn in oceno kazalcev hrupa Leq, L1 in L99, 7. rezultati ocenjevanja hrupa iz prejšnje točke so ob normalnih pogojih delovanja merilne opreme ves čas dostopni javnosti.

V podjetju IMS merilni sistemi smo ravno sredi prenove našega sistema za monitoring. Sistem bo skladen z vsemi relevantnim standardi, omogočal pa bo trajni ali občasni monitoring, zato bo primeren tudi za obratovalni monitoring gradbišč. Del sistema je tudi spletni portal za ogled kazalcev hrupa, tako da bo zadoščeno tudi 7. točki 11. člena nove uredbe.

Nova uredba ne zahteva permanentnega monitoringa gradbišča. Dobre prakse iz tujine pa kažejo, da monitoring hrupa gradbišča in vpogled javnosti v rezultate monitoringa pomembno prispeva k dobrim odnosom med nosilcem gradbenega projekta in okoliškimi stanovalci.

Objektivno pridobljeni podatki o hrupu so namreč dejstvo, ki lahko preseka neproduktivne debate o preseganju ali nepreseganju mejnih vrednosti hrupa na gradbišču.

Sistem za občasni monitoring

Viri:

181. redna seja Vlade RS – sporočilo za javnost (.pdf)

Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju

Stara Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju

Pravilnik o prvem ocenjevanju in obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje

Deli novost z drugimi

Povpraševanje Avdiometrija

Meritve v akustiki

Najem opreme

Modeliranje

Naročite kalibracijo

Servis in podpora

Povpraševanje